Color~

Color~
对于颜色,我喜欢4种颜色,白,黑,红,灰蓝; 今天,我明白什么样的白最美了,如图1,这个白在我笔记本的显示屏中有点失真,大致是: 色调(E) : 31  饱和度(S): 95  亮度(L) : 178 红(R) : 215    绿(G) : 203    蓝(163) : 163 图1 玉兰白(摄于2018-3-15)